Tehnosüsteemide hooldus

Hooldusteenus on plaaniline, ennetuslik või tingimuslik tegevus, tagamaks hoone tehnosüsteemide ja –osade säilimise ning jätkuva funktsioneerimise.

Nendeks on:

  • Krundi rajatiste tehnohooldus (teekatete, haljastuse , treppide, sildade, piirdeaedade tehnohooldus ja kontroll)
  • Hoone põhitarindite tehnohooldus (fassaadide ja fassaadi elementide tehnohooldus; katuste ja katuseräästaste tehnohooldus)
  • Hoone siseruumides tehtav tarindite tehnohooldus (seinte, põrandate, lagede, ahjude jm tehnohooldus)
  • Hoone keskkonnatehnika süsteemide tehnohooldus (küttesüsteem, veevarustus, kanalisatsioon, ventilatsioonisüsteemid, jm)